20-11-2023

Wywiady

GEBERIT: DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TO KORZYŚCI BIZNESOWE

Grupa Geberit nieustannie dąży do „doskonałości ekologicznej”. Grzegorz Cupta z Grupy Geberit opowiada, jak w praktyce można połączyć odpowiedzialność biznesową z ekologiczną i jakie korzyści przynosi to zarówno firmie, jak i jej klientom.

Marta Smyrska

Jakie działania podejmuje Geberit na rzecz celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ?

Jesteśmy liderem zrównoważonego rozwoju w branży sanitarnej, ponieważ konsekwentnie integrujemy cele zrównoważonego rozwoju we wszystkich istotnych obszarach procesów biznesowych. Pierwszą strategię środowiskową opracowaliśmy w 1990 – obecnie składa się z 12 modułów zrównoważonego rozwoju. Z kolei ślad węglowy monitorujemy już od 2012 roku. Corocznie mierzymy emisje środowiskowe i czuwamy nad zużyciem energii. Mamy także wdrożony system gospodarowania odpadami – produkty uboczne zakładu, takie jak stłuczka ceramiczna, zużyte formy gipsowe czy glinka, są przekazywane jako surowiec do produkcji dla innych firm. Dzięki temu znacznie ograniczamy ilość generowanych odpadów i realizujemy pełniej założenie ekonomii okrężnej. Aby móc sprawnie koordynować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, utworzyliśmy cyfrowe rozwiązanie Geberit Management System (GMS). W latach 2015-2022 zmniejszyliśmy oddziaływanie na środowisko z 400 tys. do nieco ponad 240 tys. punktów szkodliwości środowiskowej (UBP).

W 2022 roku Grupa Geberit otrzymała – po raz trzeci z rzędu – Platynowy Medal platformy ratingowej EcoVadis za zarządzanie zrównoważonym rozwojem. To najwyższe wyróżnienie w ramach corocznej oceny EcoVadis – otrzymuje je tylko 1% firm na całym świecie. Nagroda ta pokazuje klientom i dostawcom, że Geberit posiada kompleksowy i systematyczny system zarządzania zrównoważonym rozwojem. 

Na jakie obszary zrównoważonego rozwoju kładziecie szczególny nacisk?

Dla Geberit szczególnie ważne są cztery cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju: Cel 6 – „Sprawiedliwy dostęp do czystej wody pitnej”, Cel 11 – „Zrównoważone miasta i społeczności”, Cel 9 – „Rozwój solidnej infrastruktury i promowanie zrównoważonej industrializacji” oraz Cel 8 – „Godna praca i wzrost gospodarczy”.

Jako producent ceramiki sanitarnej szczególną uwagę poświęcamy zmniejszeniu zużycia wody. Z szacunkowych obliczeń wynika, że w 2022 roku nasze urządzenia spłukujące z rozwiązaniami Ecodesign pozwoliły klientom zaoszczędzić około 3840 m3. W samych zakładach Grupy Geberit również zmniejszyliśmy zużycie wody. W całej grupie oszczędność wyniosła 22% w latach 2015-2022, a w fabrykach ceramicznych 11%. W naszych fabrykach w Polsce funkcjonują własne ujęcia wody i wewnętrzne stacje uzdatniania, separatory deszczówki i oczyszczalnie ścieków.

Zrównoważony rozwój naszej firmy rozumiemy też jako dbałość o ludzi. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma dla nas bardzo wysoki priorytet. W halach produkcyjnych stosujemy rozwiązania, które odciążają człowieka od pracy fizycznej oraz dbają o bezpieczeństwo. Prowadzimy programy społeczne na rzecz zdrowia, a także wspieramy potrzebujących. W 2022 grupa pracowników z polskich zakładów wspierała budowę sieci wodociągowej w Nepalu.

Jak standardy GS1 wspierają zrównoważony rozwój w Grupie Geberit?

Podstawowym standardem jest oczywiście numer GTIN, który służy do identyfikacji produktów. Wykorzystujemy także etykietę logistyczną SSCC oraz numer GLN do identyfikacji naszych lokalizacji produkcyjnych (zakładów produkcyjnych) i logistycznych (Centrum Dystrybucji w Kole i magazynów przyfabrycznych). Korzystamy też z baz danych oferowanych przez GS1 Polska. Produkty z naszej oferty wprowadzamy do bazy eProdukty, a nasze lokalizacje fizyczne – do bazy GlobLOC.

Wdrażamy także rozwiązania bazujące na standardach GS1. W komunikacji z sieciami i dużymi odbiorcami w kanale tradycyjnym stosujemy elektroniczną wymianę danych (EDI). W zakresie Paperless testujemy e-CMR z firmą GreenTransit oraz wdrażamy obieg dokumentów cyfrowych w przewozach wewnątrz Grupy Geberit.

We współpracy z OBI oraz Schenker wdrożyliśmy etykietę logistyczną, która wspiera proces dystrybucji produktów Geberit do sklepów. To oznakowanie jest nanoszone raz i wykorzystywane w całym procesie transportowym. 

Jakie są największe wyzwania, z jakimi Geberit się spotkał podczas wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju?

Geberit wdraża strategię zrównoważonego rozwoju od wielu lat. Jej początki sięgają roku 1990, a pierwszy raport zrównoważonego rozwoju opublikowaliśmy w 2004 roku. Przez ten czas wiele się zmieniło. W ostatnich kwartałach największym wyzwaniem były dla nas rosnące ceny energii oraz surowców używanych w procesie produkcji (w tym opakowań). Cały czas rosną wymogi dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, którym staramy się sprostać. Walczymy też o zmniejszenie zapylenia na obszarze zakładu.

Dużym wyzwaniem było połączenie Grupy Geberit z Grupą Sanitec. Jednym z kluczowych kamieni milowych tego procesu była integracja systemów raportowania, norm i standardów wykorzystywanych w firmach. Musieliśmy też dostosować nowe zakłady i funkcjonujące w nich procesy produkcyjne do wymogów rynkowo-środowiskowych. 

Czy dbałość Geberit o zrównoważony rozwój wpływa na Waszą konkurencyjność na rynku?

Zdecydowanie! Działania w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju są pozytywnie postrzegane przez klientów, lokalnie i w całej grupie. Po pierwsze, od 2007 roku wszystkie nowe produkty marki konsekwentnie podlegają zasadzie Ecodesign. Oznacza to, że każdy nowy produkt powinien stanowić ekologiczną poprawę w stosunku do poprzedniego modelu. To podejście, które obejmuje nie tylko produkt końcowy, ale także sposób pozyskania surowca, projektowanie pod kątem użyteczności oraz wsparcie klienta końcowego w użytkowaniu produktów Geberit.

Prowadzimy własną, szeroko zakrojoną działalność badawczo-rozwojową (średnio 35 patentów rocznie), która wspiera działania i cele Geberit związane z ESG. Wiele z naszych produktów ma deklaracje środowiskowe EPD, co zwiększa szanse budynków komercyjnych na uzyskanie certyfikatu zrównoważonego budownictwa (DGNB, LEED, BREEAM i innych). 

Jakie są plany firmy Geberit na przyszłość w kontekście zrównoważonego rozwoju? Czy są jakieś konkretne cele, które chcecie osiągnąć?

Odpowiedzialny ład korporacyjny buduje wartość naszej firmy. Wszyscy, od CEO do pracownika liniowego, są zaangażowani w tworzenie i realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Naszym głównym celem jest systematyczne obniżanie śladu węglowego (emisji CO2) o około 5% rocznie. Dążymy także do tego, żeby zwiększać udział pozyskiwanej zielonej energii. W latach 2021-2024 planujemy dalsze oszczędności zużycia wody w fabrykach ceramicznych, o 5% rocznie.

Będziemy też dążyć do optymalizacji transportu, np. poprawianie ładowności i bardziej intensywne użytkowanie pojazdów spełniających najnowszą normę emisji spalin Euro 6. Pracujemy też nad alternatywnym napędem dla samochodów ciężarowych w ramach projektu pilotażowego z dostawcą usług transportowych. By zminimalizować zużycie surowców opakowaniowych (tektury, papieru), zamierzamy zoptymalizować system pakowania wyrobów do transportu. Będziemy dążyć także do obniżania wskaźnika wypadkowości i zwiększać nadzór nad substancjami niebezpiecznymi. 

Jakie działania podejmuje Geberit, aby edukować swoich pracowników i klientów na temat celów zrównoważonego rozwoju?

Stawiamy przede wszystkim na przejrzystą i spójną komunikację – zarówno z klientami, jak i interesariuszami. Dla pracowników przygotowujemy szkolenia poświęcone budowaniu świadomości ekologicznej (np. wykłady dotyczące idei Ekodomu), a ważne informacje publikujemy w intranecie oraz magazynie wewnętrznym. Inwestorom, opinii publicznej i organizacjom pozarządowym udostępniamy zintegrowany, kompleksowy raport biznesowy online oraz szczegółowy raport zrównoważonego rozwoju oparty na standardach Global Reporting Initiative (GRI). Wśród naszych klientów oraz partnerów promujemy proekologiczne rozwiązania oraz działania EcoBuilding.

Dziękuję bardzo za rozmowę!

 

Grzegorz Cupta 

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od niemal 20 lat związany z Geberit, gdzie odpowiada za logistykę zaopatrzeniową i dystrybucję wyrobów gotowych w regionie Trójmorza. Odpowiadał za wiele projektów logistycznych, m.in. wdrożenie WMS, projekty budowy, opracowania i wdrożenia standardów funkcjonalnych centrów dystrybucji w Polsce i Ukrainie. 

Jest członkiem Rady GS1 Polska i reprezentuje w niej Uczestników Systemu GS1. 

Osiągnięcia Geberit w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2022 roku

– Zaktualizowano kalkulator logistyczny do obliczeń emisji CO2 i wpływu na środowisko

– Zwiększono udział najnowocześniejszych samochodów ciężarowych Euro 6 na rynku (z 82% do 87%) i wdrożyliśmy na wybranych trasach ciężarówki z napędem na gaz ziemny

– Zoptymalizowano obliczenia, by lepiej wykorzystać możliwości przewozowe (np. połączyliśmy towary o niestandardowych wymiarach w pakiety, by zmniejszyć liczbę wymaganych transportów)

– Poprawiono ekoefektywność logistyki (wpływ na środowisko na tonokilometr, tkm) o 31% od 2015 roku 

Geberit zmienia świat

Produkty Geberit są zazwyczaj używane przez dziesiątki lat. Nierzadko ich żywotność przekracza 50 lat, na przykład w przypadku rur odpływowych z tworzywa sztucznego. Ponadto 25-letnia dostępność części zamiennych dotyczy znacznej części asortymentu i stanowi istotny wkład w żywotność produktów, podobnie jak nasze zaangażowanie w kompatybilność wsteczną nowych produktów. W ten sposób firma ułatwia partnerom budowlanym spełnienie często obszernego katalogu wymagań dla certyfikowanych, zrównoważonych projektów budowlanych.

Ponad 30 lat temu firma Geberit opracowała swoją pierwszą strategię środowiskową i wdrożyła konkretne działania. Z biegiem lat strategia ta była stopniowo rozszerzana w kompleksową strategię zrównoważonego rozwoju. Opiera się ona na Agendzie ONZ 2030 i jej 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Geberit koncentruje się w szczególności na celach nr 6 ,,Czysta woda i warunki sanitarne“ oraz 11 ,,Zrównoważone miasta i społeczności“. Ponadto znaczący wkład wnosi w “Godną pracę i wzrost gospodarczy“ (cel nr 8) oraz ,,Przemysł, innowacje i infrastrukturę“ (cel nr 9).

Toalety to jedno z najbardziej newralgicznych i intymnych miejsc. Ich standard w przestrzeniach publicznych często pozostawia wiele do życzenia, a warunki, które w nich panują, niejednokrotnie uwłaczają godności człowieka. Konkurs ,,Projekt Łazienki”, organizowany przez Geberit, co roku przyciąga ogromne zainteresowanie młodych architektów. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na deficyt toalet publicznych w Polsce. Konkurs jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń tego typu kierowanym do młodych twórców. Dla wielu z nich był to start ich zawodowej kariery. Każdego roku w gronie jurorów zasiadają autorytety w branży projektowej i przekazują uczestnikom cenne wskazówki dotyczące świadomego kreowania przestrzeni. Konkursowi towarzyszy seria rozmów poświęconych środowisku naturalnemu i zrównoważonej architekturze. 

Geberit z nagrodą EcoVadis

Grupa Geberit po raz trzeci z rzędu otrzymała Platynowy Medal od platformy EcoVadis za zarządzanie zrównoważonym rozwojem. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w ramach corocznej oceny EcoVadis. Stawia to Geberit wśród 1% najlepszych firm notowanych przez EcoVadis – we wszystkich branżach i krajach. Nagroda pokazuje klientom i dostawcom, że firma Geberit posiada kompleksowy i systematyczny system zarządzania zrównoważonym rozwojem. Od momentu powstania w 2007 roku platforma EcoVadis stała się jednym z największych na świecie dostawców ocen zrównoważonego rozwoju dla firm i stworzyła globalną sieć ponad 100 000 ocenianych firm. Przeprowadziła oceny ryzyka i wydajności w 200 branżach i 175 krajach.

Holistyczne i weryfikowalne strategie zrównoważonego rozwoju stają się coraz bardziej istotne dla firm. Platformy, takie jak EcoVadis, znacząco przyczyniają się do przejrzystości działań firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, a tym samym zapewniają klientom podstawę do porównań. 

Standardy i Rozwiązania

Wspóldzielenie

Współdzielenie informacji dotyczy czterech obszarów: elektronicznych dokumentów biznesowych (GS1 EDI), podstawowych danych o produktach i lokalizacjach (GDSN), informacji o przepływie towarów w łańcuchu dostaw (EPCIS) oraz rozszerzonego opisu.

Zobacz aktualne wydanie